Tarihi Çevrede Çağdaş Eklerin Biçimsel ve Kavramsal Kriterlere Bağlı Değerlendirilmesi

  • Kübra Sağlam Artvin Çoruh Üniversitesi
  • Cengiz Tavşan
Anahtar Kelimeler: Tarihi çevre, Çağdaş ek, Koruma, Kültür yapısı, Biçimsel, Kavramsal

Özet

Tarihi çevreler; eklemlenerek devam eden, tarihsel süreci yansıtan, mimari birikimin ifadesi olan kimlikli alanlardır. Bu alanlarda; değişen, gelişen ve çeşitlenen sosyal ve kültürel ihtiyaçlara bağlı olarak yeni tasarım uygulamaları bulunabilmektedir. Bu çalışma kapsamında; tarihi değeri olan, korunan bir yapıya eklemlenen, yapı ölçeğindeki çağdaş ekler incelenmiştir. Çağdaş ekler, eklendikleri çevreye ve yapıya göre şekillenen aynı zamanda yapıldığı dönemi, teknolojik ve sosyo-kültürel gelişmeleri de yansıtan tasarımlardır.

Çağdaş ekler farklı işlevlere hizmet edebilmekte olup müze ve kültür merkezi gibi sergilemeye ve sunmaya yönelik işlevlerde yoğunluk gösterdiğinden çalışma kapsamında kültür yapıları incelenmiştir. Hem uygulama alanının genişlemesi hem de teknolojik gelişmelerin artarak farklı tasarımlara ve uygulamalara imkan vermesi ile örneklem grubunun zaman aralığı 21. yüzyıl olarak sınırlandırılmıştır. Örneklem grubu Avrupa’dan ve Türkiye’den 2000 yılından itibaren yapılan 15’er yapı seçilerek oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı çağdaş ek örneklerinin; tasarım yaklaşımı, mekan organizasyon türü, biçimsel kriterler ve kavramsal kriterler ile analizinin yapılması ve iki farklı örneklem grubunun karşılaştırılarak değerlendirilmesidir.

Yayınlanmış
2019-10-04