Yeni Sayı

Cilt 3 Sayı 2 (2017): Yakın Doğu Üniversitesi İslam Merkezi Tetkikleri Dergisi
Sayıyı Gör

Editörden

Değerli okurlar

Hz. Osman döneminde İslam ve Müslümanlarla tanışan Kıbrıs, o tarihten günümüze kadar bir taraftan İslam kültür ve medeniyeti içerisinde kendine özgü tonuyla durmuş, diğer taraftan da bu medeniyete kendi ağırlığınca katkı sağlamıştır. Henüz Abbasiler döneminde Harun er-Reşid tarafından buraya gönderilen bilim insanlarının topladığı felsefi eserlerin Bağdat’a götürülüp tercüme edilmesiyle İslam felsefesi, tıbbı, astronomisi ve farmakolojisinin doğmasına katkı sağlayan Kıbrıs, Osmanlı dönemine gelindiğinde bir taraftan sahip olduğu stratejik konum itibariyle Avrupa ve Asya siyasetinde yönlendirici rol üstlenirken, diğer tarafından da mutasavvuf ve fakihleriyle sadece adada değil, Anadolu’da kendisinden bahsettirmiştir. Levkoşa’da bulunan Mevlevîhanesi hakkında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan onlarca makale tek başına bunu ıspatlar mahiyettedir. İkinci Mahmut kütüphanesinde var olan ve günümüze Girne’de bulunan Arşiv’e taşınan İslami eserler Kıbrıs’ın Osmanlı döneminde sahip olduğu ilmi tetebuatı göstermesi açısından önemlidir.
Elinizdeki dergi ilahiyat araştırmaları sahasında Kıbrıs’ta yayılanan iki dergiden biri olma hüviyetine sahiptir. Bu dergimiz İslami ilimler sahasında genelde dünya da özelde ise Kıbrıs’ta üretilen bilimsel bilgiyi ve bu bilginin daha da büyüyerek ilim dünyasına ve insanlığa faydalı olmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kıbrıs’ta her ne kadar İlahiyat Fakültesi birkaç yıl önce –dört yıl – kurulmuş olsa da adanın İslamla tanışmasının üzerinden bin küsur yıl geçmiştir.

İşte YDÜ İlahiyat Fakültesi dergisi partneri olan YDÜ İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi ile birlikte bu birikimin ilgilenenlerine ulaşmasında aracı olmayı amaçlamaktadır. İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Arapça yazıları yayınlayacak olan dergimiz bunu ilk sayısından itibaren yapmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ