Notlar

Metinlerde

  1. İmla kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas
   alınmalıdır.
  2. Eser “Microsoft Word” programında yazılmış olmalıdır.
  3. Metin yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır.
  4. Paragraf başı boşluğu bırakılmalıdır.
  5. Metin 12 punto ile yazılmalıdır.
  6. Metin 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
  7. Sayfa düzeninde word belgesinin otomatik olarak bıraktığı üst ve alt, sağ ve
   sol boşluklar esastır.
  8. Tercüme eserlerin orijinal dilindeki adı jenerik sayfalarına yazılmak üzere
   bildirilmelidir.

Dipnotlarda

  1. Dipnotlar 10 punto olmalıdır.
  2. Dipnotlarda kaynak adları (kitaplar, tezler veya dergi adları) italik olmalıdır.
  3. Dipnotlarda makalelerde, makale adı tırnak içinde ve düz yazılmalıdır.
  4. Dipnotlarda yazar adı ve soyadı sırası takip edilmelidir. Detaylar için bkz.
   Şikago stili.
  5. a.g.e. kısaltması yerine kitabın anlamlı kısaltması kullanılmalıdır.
  6. Mütercim metinle ilgili açıklama yaptığı takdirde bunları bir dipnotla sayfa
   sonlarına eklemelidir. Eser çevriyazı ise hazırlayanın eklediği açıklama (haz.)
   kısaltmasıyla; başka bir dilden Türkçe’ye tercüme eserlerde ise (çev.) kısaltmasıyla
   verilmelidir.

Kaynakçalarda

  1. Eserin sonunda müstakil bir kaynakça verilmelidir. Kaynakça eserin özelliğine
   göre tasnif edilebilir (Arşiv Kaynakları, Eserler, Makaleler, Ansiklopedi
   Maddeleri…
  2. Kaynakça sadece metin içinde kullanılan (bilgi aktarılan) makaleler gösterilmelidir.
   Örnekler:
   Kitap:
   Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
   4. bs., Ankara 2007, s. 115.
   Jakob Philipp Fallmerayer, Trabzon İmparatorluğunun Tarihi, çev. Ahmet Cevat Eren,
   yay. haz. Celalettin Yavuz – İsmail Hacıfettahoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,
   2011.
   Sonraki atıflarda: İnalcık, Fatih Devri…, s. 123.
   Ansiklopedi Maddesi:
   M. Metin Hülagü, “Gazi Ethem Paşa”, DİA, c. 13, İstanbul 1996, s. 449.
  3. Kaynakçada Ansiklopedi cilt sayısı belirtilirken, orijinalinde Roma rakamıyla
   cilt sayısı belirtilmişse Roma rakamları, yaygın rakamlar kullanılmışsa yaygın rakamlar
   kullanılır.

154 Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi

 1. Kaynakçada yer alan eser ve makale künyelerinde yazarın önce soyadı (küçük
  harflerle), sonra adı yazılmalıdır.
 2. Kaynakçadaki kitap isimleri italik yazılmalıdır.
 3. Kaynakçadaki makale isimleri tırnak içinde ve düz yazılmalıdır.
 4. Kaynakçadaki kitaplarda sayfa aralığı verilmemelidir.
 5. Kaynakçadaki makalelerin bütününe ait sayfa aralığı gösterilmelidir.
 6. Kaynakçadaki künye bilgi sıralaması aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:
  Kitap:
  Fallmerayer, Jakob Philipp, Trabzon İmparatorluğunun Tarihi, çev. Ahmet Cevat
  Eren, yay. haz. Celalettin Yavuz – İsmail Hacıfettahoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
  Ankara, 2011.
  Makale:
  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “1908 Yılında İkinci Meşrutiyetin Ne Suretle İlan Edildi-
  ğine Dair”, Belleten, c. XX, Nisan 1956, S. 77, s. 103-174.
  Ekler – Albüm – Osmanlıca Tıpkıbasımlarda vb.
 7. Metne eklenmesi istenen resim, çizim, harita veya belgelerin bir kopyası (USB,
  DVD, CD) içerisinde ve yüksek çözünürlükte (JPG, TIFF gibi bilgisayar formatında)
  teslim edilmelidir.
 8. Resim ve belge türünden tüm materyaller numaralandırılmalı ve altına açıklamaları
  yazılmalıdır.
 9. Metinde sayfa aralarına eklenecek olan şekiller için uygun büyüklükte boşluklar
  bırakılmalı veya resimlerin nereye geleceği anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.
 10. Resim veya şekil altı yazıları 10 punto ve italik olmalıdır.
 11. Eserde, Latin alfabesi dışında başka bir alfabeyle (Arap alfabesi, Çin alfabesi
  vb.) yazılmış bölümler metinde olması gereken yere yazar tarafından yerleştirilmeli,
  farklı olan yazı tipi Kuruma iletilmelidir.
 12. Yazarlar indekse girecek kelimelerin listesini alfabetik sıralamayla göndermelidir.
  Sayfa numaraları grafik tasarım esnasında sayfa düzenine göre konulacaktır.

Kısaltmalar
Bu kısaltmalardan italik yazılanlar dipnotlarda da italik olmalı, küçük harfle baş-
latılanlar dipnotlarda da küçük harflerle yazılmalıdır.

 • bkz.     Bakınız
 • bs.     baskı
 • c. – C.     cilt (Dergi ciltleri için küçük harfle, kitap ciltleri için büyük harfle)
 • çev.     çeviren / tercüme eden
 • ç.yazı     çeviriyazı
 • DİA     Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
 • ed.     Editör
 • haz.     hazırlayan
 • İA.     Millî Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi
 • s.     sayfa
 • S.     sayı
 • t.y.     basım tarihi yok
 • vb.     ve benzerleri
 • vd.     ve diğerleri
 • vr. / yk.  varak / yaprak
 • y.y.     basım yeri / yayınevi yok
 • Yay.     Yayınları, Yayıncılık
 • Y.evi     Yayınevi

Yazım Kuralları 155
yay. haz.  yayına hazırlayan
-Sicill-i Ahvâl Defteri vb. arşiv kaynakları için Başbakanlık Arşiv Katalog sistemindeki
kısaltmalar kullanılır.
-a.g.e., a.g.m., ibid gibi kısaltmalar kullanılmaz.

Sayfa Düzen

1. Metindeki Bölümlerin dizilişi şöyle olmalıdır:
a. Künye sayfaları (Perde veya ithaf sayfası, kitabın, yazarının (varsa tercüme eden
veya yayına hazırlayanın) adının yazılı olduğu, kütüphane kartının bulunduğu
sayfalar).
b. “İçindekiler” sayfası
c. Varsa “Kısaltmalar” sayfası
d. Önsöz veya Sunuş
e. Giriş
f. Ana Metin
g. Bibliyografya
h. Dizin
i. Ekler

2. Metin içindeki uzun alıntı paragrafları sağdan soldan birer cm. daraltılır ve metnin
normal puntosundan bir küçük puntoyla yazılır.

3. Tercüme eserlerin orijinal dilindeki adı jenerik sayfalarına yazılmak üzere bildirilmelidir.

4. Mütercimin metinle ilgili açıklamaları bir dipnotla sayfa sonlarına konmalıdır.
Eser çevriyazı ise hazırlayanın eklediği açıklama (haz.) kısaltmasıyla; başka bir
dilden Türkçe’ye tercüme eserlerde ise (çev.) kısaltmasıyla verilmelidir.

B. MAKALELER
Dergi Yayın İlkeleri
– Belleten Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup, Nisan, Ağustos ve Aralık
aylarında, yılda üç sayı yayımlanır. Dergimizde, özgün araştırma-inceleme makaleleri,
çeviri, kitap tanıtma, kongre-sempozyum haberleri ve vefeyat yayımlanır. Yazı-
ların bilimsel araştırma ölçütlerine uyması, alana bir yenilik getirmesi ve başka bir
yerde yayımlanmamış olması gerekir. Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiriler,
yayımlanmamış olmak kaydıyla kabul edilebilir. Yayım kararı çıksa dahi başka bir
yerde yayımlandığı tespit edilen yazılar yayım listesinden çıkarılır.
– Belleten’in dili Türkçedir. Gerektiğinde yaygın Batı dillerinde makale yayımlanabilir.
– Türkçe makalelerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.
– Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazılar, bir nüshasında yazarın tanıtıcı
bilgileri (ad-soyad, kurum, telefon, e-posta vb.) olmak üzere üç nüsha ve bir
CD olarak Kurum adresine gönderilir.
– Makalelere eklenmesi istenen resim, çizim, harita veya belgeler bir nüsha çıktı ile
birlikte CD’de (JPG, TİFF gibi bilgisayar formatında) teslim edilmelidir. Tüm materyaller
numaralandırılmalı ve altına açıklamaları yazılmalıdır.
– Çevirilerde, çeviren, makalenin yazarından izin yazısı vermelidir. Bu durumda,
makale yazarına telif ücreti ödenmez.
– Makale ve çevirilerde, metinden bağımsız olarak 200 kelimeyi aşmayacak Türkçe
ve İngilizce özetler ile anahtar kelimeler bulunmalı ve bunların da çıktı ve CD’si
gönderilmelidir.
156 Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi
– Makalelerin içeriği ve eklerinin (resim, çizim, harita, belge vb.) sorumluluğu yazara
aittir.
– Gelen yazılar, Yayın Çalışma Kurulu’nda incelendikten sonra, konunun uzmanı
iki hakemin, gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve
Yayın Kurulu’nun nihai onayıyla basılır. Yayın Çalışma Kurulu, araştırma makaleleri
dışındaki yazıları (vefeyat, sempozyum, kongre haberleri, kitap tanıtmalar vb.)
bizzat inceleyip, hakeme göndermeden doğrudan kabul veya ret kararı verebilir.
– Yayın Çalışma Kurulu, gerektiğinde yazıların yazım şekli üzerinde küçük düzeltme
ve değişiklikler yapabilir.
– Yazarlarına hakem raporu doğrultunda düzeltilmek üzere gönderilen yazılar,
gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bir raporla birlikte bir nüsha çıktı ve CD ile
en geç bir ay içerisinde Kurum’a teslim edilmelidir.
– Basılmama kararı verilen yazılar varsa hakem raporuyla birlikte yazarına iade
edilir.
– Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğine
göre yazara telif ücreti ödenir.
– Dergide yayımlanan makalelerin yayın hakkı Kurum’a aittir. Telif hakkı sanal
ortamda yayımlamayı da kapsar. Yazılar, izin alınmaksızın başka yerde yayımlanamaz.
Yazım Kuralları:
– Yazılar, A4 boyutunda MS Word uyumlu programda Trans Baskerville veya Times
New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır.
– Başlık, 12 punto, beyaz ve büyük harf olmalıdır. Başlık ortadan hizalı olmalıdır.
Metinde ana ve ara başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar 10 punto, büyük harf ve
koyu olarak sola dayalı; ara başlıklar 10 punto, koyu ve küçük harf yazılmalı sola
dayalı olmalıdır. Başlıklar ve paragrafların arasında 6 nk aralık bırakılmalıdır.
– Yazar adı ve soyadı, ana başlığın altına 12nk aralık bıraktıktan sonra 10 punto,
beyaz, büyük harf ve ortaya hizalı olarak yazılmalıdır. (*) işareti ile sayfanın altına
unvan, adres ve e-posta bilgileri 8 punto olarak verilmelidir.
– Metin, 10 punto, iki yana dayalı olmalıdır. Üstten: 5,8 cm, Alttan: 5,8 cm, Sağ-
dan: 4,5 cm, Soldan: 4,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Satır arası 3 nk olmalıdır. Paragraf
araları 6 nk, paragraf girintisi 0,8 cm olmalıdır.
– Üstbilgi-Altbilgi, makalenin bir nüshasında metin üstbilgi kısmında çift sayfaya
yazarın adı ve soyadı; tek sayfaya makalenin anlamlı kısaltılmış hali büyük harfle,
8 punto yazılmalıdır. Diğer iki nüshada bu alanlar boş bırakılmalıdır. Üstbilgi:
4,45 cm, Altbilgi: 0 cm.
– Sayfa numaraları, makalenin ilk sayfasında görünmeyecek şekilde, üstbilgi içinde
sağ ve sol üst kenara 8 punto olarak yerleştirilmelidir.
– Alıntılar, 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak
içinde 1 punto küçük yazılmalıdır. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde
italik olarak verilir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.
– Dipnotlar, 8 punto tek aralık yazılmalıdır. Hizalaması iki yana dayalı ve paragraf
girintisi 0.5 cm olmalıdır. Dipnot ayıraç çizgisi olmamalıdır. Metin içindeki atıflar
sayfa altına dipnot şeklinde 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Bunun dışında
metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnotlarda kaynaklar verilirken, kitap ve dergi
ismi italik olmalı, makale isimleri tırnak içerisinde düz olarak verilmelidir. Dipnotlarda,
ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra a.g.e.,
a.g.m., veya a.g.t. gibi yazarın belirlediği kısaltmalarla yazılmalıdır. Bir yazarın
birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra,
yazarın soyadı, sonra kitap veya makalenin tam veya kısaltılmış adı verilmelidir.
Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalı, daha sonrakilerde
kısaltarak verilmelidir.

Yazım Kuralları 157
Örnekler:
Kitap:
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600, çev. Ruşen Sezer,
Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009, 11. bs., s. 115.
Sonraki atıflarda: İnalcık, a.g.e., s. 123.
Yazarın birden fazla eseri olması halinde, sonraki dipnotlarda: İnalcık, Klasik Çağ,
s. 123.

Makale:
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Osmanlılarda İlk Vezirlere Dair Mütalea”, Belleten, c.
III/ sy. 9 [veya III/9] (1939), s. 101.
-Kaynakça: Makalelerde kullanılan kaynak ve araştırmalar makale sonunda bu
başlık altında gösterilmelidir. Kaynakça, bu başlık altında yeni bir sayfadan baş-
lamalı ve 9 punto yazılmalıdır. Sadece metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar yer
almalı ve yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir:
İnalcık Halil, Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600, çev. Ruşen Sezer,
Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009.
Uzunçarşılı İsmail Hakkı, “Osmanlılarda İlk Vezirlere Dair Mütalea”, Belleten, c.
III/ sy. 9 [veya III/9] (1939), ss. 99-106.