Yazar Rehberi

Dergimiz makaleleri DergiPark sistemindeki adresimiz https://dergipark.org.tr/tr/pub/yaduitmed üzerinden online olarak kabul etmektedir.

Makale yayınlanması için yazarların aşağıdaki taahhütname ve telif devir formunu ıslak imzalı olarak sisteme yüklemesi gerekmektedir.

TAAHHÜTNAME (PDF)

TELİF DEVİR FORMU (PDF)

Makaleler sisteme iki dosya halinde gönderilmelidir. Birinci dosyada yazarın bilgileri (Adı-Soyadı, Mail adresi, Açık Adresi, Çalıştığı Kurum, ORCİD numarası, Cep telefonu numarası ve Sorumlu yazar bilgisi); ikinci dosyada yazarsız bir şekilde makale metni yer almalıdır. ORCID numaranız yok ise https://orcid.org/ adresinden bir hesap açıp numara temin edebilirsiniz.

Makale bir kongre, konferans ya da toplantıda sunulmuşsa, finansal desteğe sahipse veya teşekkür edilmesi istenen kişi/kurumlar varsa makale içinde belirtilmelidir.

Özet 150-250 kelime arası olmalıdır.

Anahtar kelimeler 3-6 arası olmalıdır.

Makale dili İngilizce değilse özetin hemen ardından İngilizce "başlık, özet ve anahtar kelimeler" yer almalıdır.

Ayrıca makalenin sonunda 500-1000 kelime aralığında makalenin literatür, yöntem, bulgular ve sonuç kısımlarını ihtiva edecek şekilde bir EXTENDED ABSTRACT bulunmalıdır. Extended Abstract bölümünde referans göstermeye gerek yoktur.

Makale Arapça ya da Farsça yazılmışsa “Kaynakça” latin harfleriyle (Türkçe ya da İngilizce) verilmelidir.

MAKALE ŞABLONU (WORD)

YAZIM KURALLARI

Metinlerde

 • İmla kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınmalıdır.
 • Eser “Microsoft Word” programında yazılmış olmalıdır.
 • Metin yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır.
 • Paragraf başı boşluğu bırakılmalıdır.
 • Makale başlığı 14 punto, Times New Roman yazı tipi, bold ve ana metinden ayrı olmalıdır.
 • Metin 12 punto ile yazılmalıdır. Alt başlıklar 12 punto, Times New Roman, bold ve metinden ayrı olmalıdır. İkincil alt başlıkların altındaki alt başlıklar 12 punto, Times New Roman, bold ve italik olmalı ve paragrafın ilk cümlesinin başında yer almalı ve bir nokta ile sonlanmalıdır.
 • Bütün çizelge, grafik ve diyagramlara “şekil” denilmeli ve birbirini izleyen numaralar verilmelidir. Tablolar olanaklar elverdiği ölçüde az sayıda olmalı ve sadece çok gerekli bilgiler içermelidir. Her şekil ve tabloya Arap rakamları ile bir numara verilmeli ve numaradan sonra başlığı yazılmalıdır ve metin içinde atıf yapılmalıdır.
 • Metin 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Sayfa düzeninde word belgesinin otomatik olarak bıraktığı üst ve alt, sağ ve sol boşluklar esastır.
 • Chicago atıf sistemi kullanılmalıdır.
 • Tercüme eserlerin orijinal dilindeki adı jenerik sayfalarına yazılmak üzere bildirilmelidir.

Dipnotlarda

 • Dipnotlar 10 punto olmalıdır.
 • Dipnotlarda kaynak adları (kitaplar, tezler veya dergi adları)  italik olmalıdır.
 • Dipnotlarda makalelerde, makale adı tırnak içinde ve düz yazılmalıdır.
 • Dipnotlarda yazar adı ve soyadı sırası takip edilmelidir.
 • Detaylar için Chicago stilindeki bkz..a.g.e. kısaltması yerine, kitabın anlamlı kısaltması kullanılmalıdır.
 • Mütercim metinle ilgili açıklama yaptığı takdirde bunları bir dipnotla sayfa sonlarına eklemelidir.
 • Eser çevriyazı ise hazırlayanın eklediği açıklama (haz.) kısaltmasıyla; başka bir dilden Türkçeye tercüme eserlerde ise (çev.) kısaltmasıyla verilmelidir.

Kaynakçalarda

 • Eserin sonunda müstakil bir kaynakça verilmelidir.
 • Kaynakça eserin özelliğine göre tasnif edilebilir. (Arşiv Kaynakları, Eserler, Makaleler, Ansiklopedi Maddeleri vb.)
 • Kaynakça sadece metin içinde kullanılan (bilgi aktarılan) makaleler gösterilmelidir.
 • Kaynakçada yer alan eser ve makale künyelerinde yazarın önce soyadı (küçük harflerle), sonra adı yazılmalıdır.
 • Kaynakçadaki kitap isimleri italik yazılmalıdır.
 • Kaynakçadaki makale isimleri tırnak içinde ve düz yazılmalıdır.
 • Kaynakçadaki kitaplarda sayfa aralığı verilmemelidir.
 • Kaynakçadaki makalelerin bütününe ait sayfa aralığı gösterilmelidir.
 • Eserin doi numarası varsa belirtilmelidir.
 • Kaynakçadaki künye bilgi sıralaması aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:

Kitap:
Fallmerayer, Jakob Philipp, Trabzon İmparatorluğunun Tarihi, çev. Ahmet Cevat Eren, yay. haz. Celalettin Yavuz – İsmail Hacıfettahoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2011.

Makale:
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “1908 Yılında İkinci Meşrutiyetin Ne Suretle İlan Edildiğine Dair”, Belleten, c. XX, Nisan 1956, S. 77, s. 103-174.
Ekler – Albüm – Osmanlıca Tıpkıbasımlarda vb.

 • Metne eklenmesi istenen resim, çizim, harita veya belgeler (JPG, TIFF gibi bilgisayar formatında) ayrıca gönderilmelidir.
 • Resim ve belge türünden tüm materyaller numaralandırılmalı ve altına açıklamaları yazılmalıdır.
 • Metinde sayfa aralarına eklenecek olan şekiller için uygun büyüklükte boşluklar bırakılmalı veya resimlerin nereye geleceği anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.
 • Resim veya şekil altı yazıları 10 punto ve italik olmalıdır. Eserde, Latin alfabesi dışında başka bir alfabeyle (Arap alfabesi) yazılmış bölümler metinde olması gereken yere yazar tarafından yerleştirilmeli, farklı olan yazı tipi kuruma iletilmelidir.
 • Yazarlar indekse girecek kelimelerin listesini alfabetik sıralamayla göndermelidir.
 • Sayfa numaraları grafik tasarım esnasında sayfa düzenine göre konulacaktır.