Yeni Sayı

Cilt 8 Sayı 1 (2022): Journal of The Near East University Islamic Research Center
					Cilt 8 Sayı 1 (2022): Journal of The Near East University Islamic Research Center Gör
Yayınlanmış: 2022-06-30
Tüm Sayıları Göster

ISSN 2148-922X | e-ISSN 2687-4148 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Yakın Doğu Üniversitesi

Editörden

Kıbrıs’ın İlahiyat sahasındaki ikinci akademik dergisi olan Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi İslami ilimler sahasında genelde dünyada, özelde ise Kıbrıs’ta üretilen bilimsel bilgiyi ve bu bilginin daha da büyüyerek ilim dünyasına ve insanlığa faydalı olmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kıbrıs’ta her ne kadar İlahiyat Fakültesi yeni sayılsa da adanın İslam’la tanışmasının üzerinden bin küsur yıl geçmiştir. Hz. Osman döneminde İslam ve Müslümanlarla tanışan Kıbrıs, o tarihten günümüze kadar bir taraftan İslam kültür ve medeniyeti içerisinde kendine özgü tonuyla durmuş, diğer taraftan da bu medeniyete kendi ağırlığınca katkı sağlamıştır. Henüz Abbasiler döneminde Harun er-Reşid tarafından buraya gönderilen bilim insanlarının topladığı felsefi eserlerin Bağdat’a götürülüp tercüme edilmesiyle İslam felsefesi, tıbbı, astronomisi ve farmakolojisinin doğmasına katkı sağlayan Kıbrıs, Osmanlı dönemine gelindiğinde bir taraftan sahip olduğu stratejik konum itibariyle Avrupa ve Asya siyasetinde yönlendirici rol üstlenirken, diğer tarafından da mutasavvuf ve fakihleriyle sadece adada değil, Anadolu’da kendisinden bahsettirmiştir. Lefkoşa’da bulunan Mevlevîhanesi hakkında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan onlarca makale tek başına bunu ispatlar mahiyettedir. İkinci Mahmut kütüphanesinde var olan ve günümüze Girne’de bulunan Milli Arşiv’e taşınan İslami eserler Kıbrıs’ın Osmanlı döneminde sahip olduğu ilmi tetebuatı göstermesi açısından önemlidir.

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi ile birlikte bu birikimin ilgilenenlerine ulaşmasında aracı olmayı amaçlamaktadır. İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Arapça yazıları yayınlayacak olan dergimiz bunu ilk sayısından itibaren yapmaktadır.

Yılda iki sayı olarak yayınlanan dergimiz Türkiye’de bilimsel bilgi üreten kurumların üst şemsiyesi olan YÖK tarafından belirlenen kıstaslara uygun olarak yayın yapmaktadır. Bu nedenle de ilk sayısından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından benimsenen teknik ve ilmi kriterleri esas almıştır. Nitekim dergiye gelen –gezi notları, sempozyum, konferans ve panel değerlendirmeleri, kitap ve makale tanıtım, tahlil ve tenkitleri dışındaki- akademik çalışmaların tamamının iki hakemin onayı alınmasına müteakip yayınlanmasına karar verilmektedir. Dergimiz kısa süre içinde başta TR Dizin olmak üzere uluslararası endeksler tarafından taranan bir yayına dönüşmeyi amaçlamaktadır.

Saygılarımla
Prof. Dr. Mehmet MAHFUZ SÖYLEMEZ
Baş Editör