Kamusal Mekânların Algılanabilirlik Düzeyinin Kullanım Tercihlerine Etkisi

Yazarlar

  • Adem Özer Fatif Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık Doktora Programı
  • Genco Berkin

Anahtar Kelimeler:

Kamusal Mekân, Mekân Dizimi, Algılanabilirlik, Görsel Belirginlik

Özet

Kamusal Mekânların Algılanabilirlik Düzeyinin Kullanım Tercihlerine Etkisi

Özet

İnsanların kent yaşamında bireysel ve toplumsal gereksinimlerini kamusal mekânlarda karşılamaları önemli bir ihtiyaç olduğundan bu mekânların incelenmesi ve geliştirilmesi önemli hale gelmektedir.

Kentsel mekânın mevcut durumunun topolojik yapısının analiz edilmesinde kullanılan Mekân dizimi yöntemi, kentsel mekânın topolojik yapısı üzerinden analizler gerçekleştirip bütünleşiklik, bağlanabilirlik, tercih, anlaşılabilirlik, görünürlük gibi sayısal değerlerle kentsel mekânın algılanabilirlik düzeyi ve kullanım tercih potansiyelinin ölçülebileceğini ileri sürmektedir. Oysaki mekân dizimi yöntemi savunucuları, kentsel mekânın dizimsel, biçimsel yapılarının ve çevresindeki algısal uyarıcılarının mekânın algılanabilirlik düzeyini etkileyebileceği ve bu etkinin kullanım tercih değerine yansıyabileceğini dikkate almamaktadırlar. Bu çalışmada mekân dizimi yöntemiyle elde edilen verilere katkı sağlamak amacıyla araştırma kapsamında üç yöntem kullanılarak geliştirilen modeli test etmek için çalışma alanları olarak belirlenen Sultanahmet ve Galata Meydan’larının mevcut durumunun dizimsel ve biçimsel yapılarının algılanabilirlik düzeyi mekân dizimi ve görsel belirginlik yöntemiyle incelenip dizimsel, biçimsel yapılarının ve çevresindeki algısal uyarıcılarının algılanabilirlik düzeyi ve bu düzeyin kullanım tercih değerine etki seviyeleri anket yöntemiyle analiz edilerek belirlenmiştir.

Yayınlanmış

2022-03-31