Kendini Keşfetme Aracı Olarak Kültürel Turizm ve Bölgesel Müzeler

Yazarlar

  • Özge Kandemir Eskişehir Teknik Üniversitesi
  • Sema Taştan Eskişehir Teknik Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.32955/neujna202371622

Anahtar Kelimeler:

Turizm- Kültürel Turizm- Kültürel Miras- Bölgesel Müzeler- Baksı Müzesi

Özet

Kökeni Latince "tornare" kelimesinden gelen “turizm” bir gezginin bir yer hakkında bir şeyler keşfetme arzusunu ve eylemini ima eden, İbranice "tora" kelimesinden türemiştir (Ramabraham, 2016). Buradaki gezgin, bir yerde yaşayan sakinleri ve de o yeri geçici süreyle deneyimleyen bireyleri kapsar niteliktedir. Modern dünyada birer gezgin olarak var olan insanın hem tarihsel hem de coğrafi olarak kendi toplumunu ve bu toplumun dünyadaki yerini keşfetmesi ve değerlendirebilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik çağdaş turizm yaklaşımını da destekler niteliktir. Bu çerçevede turizm; insana, insanın ait olduğu topluma ve toplumsal yapının ürünü olan mekanlara ilişkin bilgiyi temas yoluyla keşfetmeye ve öğrenmeye yönelik olanaklar sunan bir yapı sergilemektedir. Bu olanakların sürdürülebilirliği aynı zamanda özgün çevresel, kültürel ve tarihi varlıkların korunmasını, bu varlıkların toplumsal yaşama aktif katılımının sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Bu noktada turizm için ICOM (2007)’dan aktarımla “kâr gayesi gütmeyen, kalıcı, topluma ve toplumun gelişimine hizmet eden, halka açık, “soyut” ve “somut” insanlık mirasını ve çevresini eğitim, çalışma ve eğlenme amacı için edinen, koruyan, araştıran, ileten ve sergileyen kurumlar olan müzeler” öne çıkmaktadır. Müze türlerinden biri olan Bölgesel müzeler genel olarak müzelerin bu temel amaçlarını gerçekleştirirken özelde ise eylemlerini belirli bir bölgeye ve o bölgenin soyut ve somut değerlerine yönelik gerçekleştirmektedir. Bu müzeler yerel kimliğin sembolleridir ve bir yerin özünü aktarmanın en iyi yollarından biri olmaktadır. Çalışma bu yönüyle “Avrupa Konseyi Müze Ödülü” nü kazanan Baksı Müzesi’ni incelemeyi hedeflemektedir. Baksı müzesi sanatsal üretim yoluyla bölgeyi yeniden canlandırma çabasında, somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilmesine yönelik çalışmalarıyla önemlidir. Baksı Müzesi, bölgede kültürel belleğin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan ve bölgedeki yaşamı canlandırmayı amaçlayan, kültürel turizme yönelik yaklaşımlarıyla incelenerek değerlendirilecektir.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-08