Editörden

Kıbrıs’ın İlahiyat sahasındaki ilk akademik dergisi olan Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (YDUİLAF) kendisine, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın muhtelif coğrafyalarında üretilen bilimsel bilgi birikimini ilgilenenlere ulaştırmayı hedef olarak seçmiş olmakla birlikte asıl amacı Kıbrıs’ta üretilen ilmi çalışmaları dünyayla paylaşmaktır. Zira Kıbrıs, İslam ve Müslümanlarla on beş asır önce yani Hz. Peygamberin vefatından kısa bir süre sonra, Emeviler döneminde tanışmıştır. Bu dönemde kucağını ilk Müslümanlar olan ashaba açan Kıbrıs, hala bağrında bu yiğit kitleden bazı zevatı ağırlamaya devam etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Müslümanlarla tanışmasından itibaren İslam medeniyetine kendi mütevazi birikimiyle katkı sağlamaya çalışan Kıbrıs, özellikle Harun er-Reşid döneminde, Bağdat’tan buraya gönderilen zevata teslim ettiği kitaplar aracılığıyla sahip olduğu bilimsel birikimi o günün özgür dünyasıyla paylaşmaktan çekinmemiştir. Beytu’l-Hikme’ye konan, hatta bir kısmı tercüme edilen bu eserlerin İslam felsefesi, tıp ve farmakolojinin gelişimine katkı sağladığı izahtan vareste bir konudur. Kıbrıs daha sonraki dönemlerde de birikimini bilim dünyası ile paylaşmayı seçmiştir. Nitekim Osmanlı döneminde özellikle yetiştirdiği, “Kıbrisî” nisbeli mütebahhir bilgeleriyle duruşunu muhafaza etmiştir. Kıbrıs, Osmanlı sonrasında İlahiyat sahasında üretilen bilimsel bilgi noktasında biraz durgunluk yaşamış olsa da bağımsızlığını elde ettikten sonra bu sahada hak ettiği noktaya doğru hızla ilerlemektedir.

Bu gün giderek bir eğitim adası haline gelmekte olan Kıbrıs, dünyanın değişik ülkelerinden gelen binlerce öğrenciye ev sahipliği yapmakta ve bunları eğiterek dünyanın daha iyi yarınlara hazırlanmasına katkı sağlamaktadır. Kuşkusuz bu öğrencilerin içerisinde İlahiyat talebeleri de vardır. Bu gün tamamı Türkiye ve Kıbrıs’tan olsa da yakın zamanda bu öğrencilerin arasında başta İslam ülkeleri olmak üzere değişik ülkelerden gelecek olan öğrenciler de yer alacaktır. Aynı şey hocaları için de geçerlidir. Nitekim yakın gelecekte dünyanın değişik ülkelerinden birçok hocanın bu ilim ve irfan yuvasında çalışacak, bir taraftan öğrenci yetiştirirken, diğer taraftan da sahih dinî bilginin üretilmesine katkı sağlayacaktır.

İşte bu hedefinden dolayı dergimiz, sadece bugünün İlahiyat Fakültesinin eğitim dili olan Türkçe ile yazılan makaleleri değil aynı zamanda yakın gelecekte değişik ülkelerden fakültemize gelecek hoca ve öğrenciler tarafından da tekellüm edilecek olan dillerde de makale kabul etmeyi bir perspektif olarak benimsemiştir. Bu vesileyle ilk sayısından itibaren Türkçe’nin yanı sıra Arapça, İngilizce ve özellikle Afrika ülkelerinin birçoğunun resmi dili olan Fransızca yazılar da kabul edilmiş ve neşredilmeye başlanmıştır.

Yılda iki sayı olarak yayınlanan dergimiz Türkiye’de bilimsel bilgi üreten kurumların üst şemsiyesi olan YÖK tarafından belirlenen kıstaslara uygun olarak yayın yapmaktadır. Bu nedenle de ilk sayısından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından benimsenen teknik ve ilmi kriterleri esas almıştır. Nitekim dergiye gelen –gezi notları, sempozyum, konferans ve panel değerlendirmeleri, kitap ve makale tanıtım, tahlil ve tenkitleri dışındaki- akademik çalışmaların tamamının iki hakemin onayı alınmasına müteakip yayınlanmasına karar verilmektedir. YDUİLAF, kısa süre içinde başta TR Dizin olmak üzere uluslararası endeksler tarafından taranan bir yayına dönüşmeyi amaçlamaktadır.

Saygılarımla
Prof. Dr. Mehmet MAHFUZ SÖYLEMEZ
Baş Editör