CROSSING POINT OF SOCIAL COMMUNICATION / ENVIRONMENTAL ART

Authors

Abstract

İletişim aracı olarak sanat, mağara dönemindeki ilk insandan günümüze kadar tarih boyunca önemli
bir rol oynamıştır. İnsanoğlu sanatı, mağara döneminden günümüze dek korkularını, sevinçlerini,
isteklerini, arzularını, deneyimlerini aktarmak için kullanmıştır. Sanatın iletişimdeki öneminin mağara
dönemindeki ilk insanlara kadar uzandığı görülür. Sanat insanlar arasındaki etkileşim ile sosyalleşmeyi
toplumsal iletişime katkı sağlar. Aynı şekilde iletişim de insanlar arasındaki etkileşimi sağlayan sosyal
bir eylemdir. İletişim canlı cansız tüm varlıkların var olma sebeplerinden biridir. Sanatın varoluşu
ve gelişimi insanlar arasındaki iletişimi gerekli kılmıştır. Evrensel bir dile sahip olan sanat, insanlar,
toplumlar ve de kültürlerarası iletişim için önemli bir olgudur.
Bu çalışma, plastik sanatlar adı altında çevreci sanat ile anlatılmak, iletilmek istenenin, iletişim genelinde
önemi üzerinde tartışmayı amaçlar. Bu bağlamda çevreci sanat adı altında üretilen sanat yapıtlarını
ve topluma iletilmek istenilenleri sanat/iletişim ekseninde irdeler. Çevreci sanatı merkeze alarak,
seçilmiş sanatçılardan örnek çalışmalarla birlikte sanat ve iletişimin bütüncül bir yapıda literatür tarama
yöntemi ile araştırılması amaçlanmaktadır.

Downloads

Published

2023-01-27