VEKALET TEORİSİ KAPSAMINDA HASTA HEKİM İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Yazarlar

  • Zekai ÖZTÜRK
  • ECE DOĞUÇ ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

Anahtar Kelimeler:

Vekalet teorisi- vekalet problemleri- hasta-hekim ilişkisi

Öz

Hasta-hekim arasındaki ilişki verilen tüm sağlık hizmetlerini olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu ilişki zaman içerisinde değişmiş ancak hekimin sağlık hizmetini sunarken hastaya karşı sahip olduğu bilgi avantajı değişmemiştir. Hekimin bilgi asimetrisi olarak adlandırılan bu avantajı hekimin hasta adına karar vermesi ve aralarında bir vekalet ilişkisi oluşmasına neden olmaktadır. Bu vekalet ilişkisi bazı zamanlarda bazı hekimler tarafından gereksiz hizmet talep etme, tıbbi kötü uygulama gibi etik problemleri ortaya çıkarabilmektedir. Hekimler tarafından verilen sağlık hizmetlerinde oluşabilecek problemlerle ilgili öğretim elemanlarının bakış açılarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında 250 öğretim elemanına ulaşılmıştır. Anket boyutları, hekime duyulan güvensizlik, etik problemler, maddi çıkar, gereksiz talep ve tıbbi kötü uygulama olarak belirlenmiş, boyutlara katılım orta düzeyde bulunmuştur. Katılımcılar hekimlerin en fazla ilaç firmalarının promosyonlar ve maddi tatminsizlik yüzünden gereksiz hizmet talep ettiklerini düşünmektedir. Katılımcıların çoğu hekimlerle olan ilişkilerinde katılım göstermektedirler ancak tetkik/tedaviye en son hekimler karar vermektedir. Öğretim elemanlarının cinsiyetleri ve yaşları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Katılımcılar hekimlerle ilişkilerinde bazı problemler olabileceğini düşünmekte ancak bu problemlere katılımları özellikle etik problemler boyutunda oldukça düşük kalmaktadır.

 

Yayınlanmış

2022-04-30