Yazarlar İçin

> ÜYELİK (Kayıt)

TELİF HAKLARI

Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Beyanı

 • Yazara dair bilgilerin gizliliği derginin sorumluluğundadır. Ancak bu bilgiler muhtemel suistimalleri soruşturmak amacıyla olası bir soruşturmada paylaşılabilir. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, muhtemel suistimal durumlarına ilişkin ilkelerini COPE tarafından oluşturulan yönergeler çerçevesinde tanımlar ve paydaşlarıyla web sitesinden paylaşır.
 • Bir metne ait bölümlerin, belirtilmediği halde, yazara ait birden çok yayında kullanılması durumu olan metin geri dönüşümü, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açısından kabul edilebilir değildir. Böylesi durumlarda dergi, COPE tarafından belirlenmiş olan ilgili yönergeleri uygular.
 • Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ifade özgürlüğünü her koşulda savunur ve gözetir. Buna ek olarak Dergi; ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı her tür içeriği nefret söylemi içinde değerlendirir ve bu içerikteki yazıları sürece sokmadan reddetme hakkını kullanır.
 • Dergi, bir makale ile ilgili çıkar çatışması durumunda, açık bir biçimde, entelektüel ve etik standartlardan yana taraf olur; konu ile ilgili olarak yazarların, hakemlerin ve editörlerin yükümlü olduğu etik ilkeleri tanımlar.
 • Ortaya çıkan bir çıkar çatışması durumunda Dergi, belirsizlik giderilene kadar makalenin değerlendirme sürecini askıya alır; bu bağlamda Dergi, başvuru yapan yazardan makalesi ile ilgili Etik Kurul İzni, Görüşmeci Rıza Formları ve ibraz edilmesi gereken belgeleri talep etme yetkisine sahiptir.
 • Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; düzeltme, açıklama, özür, tekzip niteliğindeki içerikleri yayınlamak konusunda sorumlu ve hassas davranır.
 • Derginin editör ve yayıncıları, bir makalede oluşan yinelemelerin, yani başka bir yayınla arasındaki çakışmaların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, yasal tavsiyelere uymakla yükümlüdür.

YAZAR REHBERİ

Makale Gönderim Yazım Kuralları

 • YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, hakemli bir dergidir ve Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.
 • Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 • Dergide yayımlanan tüm yazıların yayın hakları Yakın Doğu Üniversitesine devredilmiş olur. Dergide yayımlanan her türlü yazıdan yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
 • YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen yazılar özgün olmalı, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Gönderilen yazının bir başka biçimi yayımlanmak üzere incelenmek için bir başka yayımcıya gönderilmiş, ya da yayımlanmış, ya da yayımlanacak ise yazar bunu yazısını dergiye gönderdiğinde açıkça belirtmelidir.
 • Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar, yayın kurulu tarafından ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra iki-kör hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan makalesinde düzeltme istenmesine ya da basılmamasına yayın kurulu karar verir. Yayım kararı yazara (birden çok yazar varsa, adı ilk belirtilmiş olana) en kısa zamanda bildirilir. Yayımlanmayan makaleler yazarlara geri gönderilmez.
 • Hakem değerlendirmesinin tarafsızlığını sağlamak için hakemlere gönderilen yazıda yazarın kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi olmamalıdır. Yazarlar makalelerinin başlığını, ad, soyadı, unvan, bağlı bulundukları kurum adı, posta adresi, telefon ve e-posta adreslerini ayrı bir kâğıda yazarak bir kapak sayfası hazırlayıp makaleleri ile birlikte göndermelidir. Hakemlere gönderilecek metinde makalenin başlığı, makale metni, Türkçe ve İngilizce özetler bulunmalı, kimlik bilgileri yer almamalıdır.
 • Dergide yayımlanması istenilen metinler MS Word dokümanı olarak elektronik ortamda e-mail eki olarak ya da CD olarak aşağıdaki adreste doğrudan Editör’e gönderilmelidir. Yazarlar isterlerse buna ek olarak metnin yazılı kopyasını da gönderebilirler. Yazılı metinler A4 kağıdın bir tarafına 2 aralıkla yazılmalı ve bütün sayfalara birbirini izleyen numaralar verilmelidir.
 • Ana dili İngilizce olmayan yazarlar, İngilizce yazdıkları metinleri göndermeden önce ana dili İngilizce olan bir uzmana okutup gerekli düzeltmeleri yaptırmalıdır.
 • Yazıları yayımlanan yazarlara yayımlanan makalenin bir adet dergi bedelsiz olarak gönderilir.
 • YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makalelerin yazım ve biçim koşulları bakımından son denetimlerinin yazar tarafından yapıldığı, yazarın makalenin disketteki ya da CD’deki biçimiyle basılmasına onay verdiği kabul edilir. Makale dergi editörlüğüne teslim edildikten sonra baskı düzeltmeleri için yazara geri gönderilmez. YDÜ, Sosyal Bilimler Dergisi yazım ve biçim kurallarına uygun olmayan makaleler hakeme gönderilmez ve basılmaz.
 • Gönderilen metnin tamamı daktilo harfleri ile tek aralıklı, A4 kâğıdın alt ve üstünde 5cm, yanlarda 4 cm boşluk kalacak şekilde yazılmış olmalıdır.
 • Makalelerin 5.000-10.000 kelime uzunlukta olması gerekmektedir.
 • Makale, italik harflerle ve içerden yazılmış yaklaşık 120-180 kelimeden oluşan, temel savını ve varılan sonucu betimleyen bir öz ile başlamalıdır. Öz’e makale içeriğini karakterize eden en fazla 5 anahtar sözcük veya deyim eşlik etmelidir.
 • Metin 12 punto büyüklükte Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Makale başlığı 14 punto, Times New Roman yazı tipi, bold ve ana metinden ayrı olmalıdır. Alt başlıklar 12 punto, Times New Roman, bold ve metinden ayrı olmalıdır. İkincil alt başlıkların altındaki alt başlıklar 12 punto, Times New Roman, bold ve italik olmalı ve paragrafın ilk cümlesinin başında yer almalı ve bir nokta ile sonlanmalıdır.
 • Bütün çizelge, grafik ve diyagramlara şekil denilmeli ve birbirini izleyen numaralar verilmelidir. Tablolar olanaklar elverdiği ölçüde az sayıda olmalı ve sadece çok gerekli bilgiler içermelidir. Her şekil ve tabloya Arap rakamları ile bir numara verilmeli ve numaradan sonra başlığı yazılmalıdır ve metin içinde atıf yapılmalıdır.
 • Kaynaklara gönderiler dipnot biçiminde olmamalı, ilgili kaynak(lar) metinde ayraç içine alınarak (yazar soyadı, yayım yılı: -gerekiyorsa- sayfa numarası/ ya da ilgili sayfalar/bölüm) biçiminde gösterilmelidir.
 • Metin içindeki gönderiler ve metne ilişkin ek açıklamalar dipnotlarda gösterilebilir.
 • Metinde gönderi yapılan kaynakların tümü, makalenin en sonuna yerleştirilecek bir kaynakçada yer almalı, gönderi yapılmayan kaynaklar bu listeye konulmamalıdır. Dergi, kitap, derleme, sempozyum adları açık olarak ve italik (ya da koyu renkte) yazılmalıdır.
 • Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır (https://apastyle.apa.org).
 • Yazarlar yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazıları ile birlikte taahhütname ile telif devir formlarını da indirdikten sonra imzalayarak tarayıcı vasıtası ile taratıp yazıları ile birlikte göndermelidirler.
 • Yazarlar makalelerinde ORCİD tanımlayıcılarını eklemelidirler. ORCİD tanımlayıcısı olmayan yazarlar ilgili linkten kayıtlarını yapabilirler.
 • Makale Şablonu

BAŞVURU KONTROL LİSTESİ

Yazarlar başvuru sırasında aşağıdaki listeden tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmeli ve bu rehbere uymayan başvuruların yazarlara geri çevrilebileceği bilincinde olmalıdır.

 • Gönderdiğim çalışma daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır.
 • Gönderdiğim çalışma Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yayın politikası için uygundur.

KAYNAKÇA, GÖNDERME VE ATIF KONTROLÜ
Bilimsel araştırmalar daha önce yapılmış olan çalışmaların üzerine geliştirilir. Yapılan çalışmalarda daha önce yapılmış çalışmalara belirli kurallar çerçevesinde gönderme ve atıf yapılarak kaynak gösterilir. Bilimsel çalışmalarda bilerek ya da bilmeyerek yapılan hatalar çalışmanın ve yayının güvenilirliğini zedelemektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yayın etiği kapsamında değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların gönderme ve atıflarının doğru ve eksiksiz verilmesini zorunluluk olarak görmektedir. Bu kapsamda her çalışma kabul edildikten sonra Yayın Kurulu tarafından kaynakça, gönderme ve atıf kontrolünden geçirilir.

Kabul edilen çalışmaların kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü tam metin için aşağıdaki adımlarda yapılmaktadır:

 • Kaynakça APA Kaynak Gösterme Kuralları 6. Sürümünde yer alan usul ve esaslara uygun olarak gözden geçirilir ve eksiklikler düzeltilmesi için yazarlara iletilir.
 • Kaynakçada yer alan her bir atıfa ait metin içi göndermelerin usul ve esaslara göre verilip verilmediği kontrol edilir, hatalı olanlar için yazarlara geri bildirim sağlanır.
 • Metin içi göndermelerin atıfları kontrol edilir. Eksik olanlar yazarlardan talep edilir, hatalı olanlar için yazarlardan düzeltme istenir.

Kaynakça Örnekleri

 • Kitap, tek yazar

Armaoğlu, F. H. (1983). 20. yüzyıl siyasî tarihi 1914-1980. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Metin içi (Armaoğlu, 1983)

 • Kitaplar, aynı yazar tarafından

Elster, J. (1989a). The cement of society: A study of social order. Cambridge: Cambridge University Press.

Metin içi (Elster, 1989a)

 • Kitap, birden çok yazar

Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (1997). Evaluation of the neighborhood (congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support Society.

Metin içi ilk atıf (Murphy, Lai, & Sookraj, 1997) müteakiben (Murphy & diğ., 1997)

 • Kitap, birden çok sürüm

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (2000). The elements of style (4. bs.). New York: Longman.

Metin içi (Strunk & White, 2000)

 • Kitap, birden çok sürüm, yazar yok

National Partnership for Immunization reference guide (2. bs.). (2003). Alexandria, VA: National Partnership for Immunization.

Metin içi (National Partnership for Immunization [NPI], 2003)

 • Kitap, düzenlenmiş

Shweder, R. A., Minow, M., & Markus, H. (Ed.). (2002). Engaging cultural differences: The multicultural challenge in liberal democracies. New York: Russell Sage Foundation Press.

Metin içi (Shweder, Minow, & Markus, 2002) müteakiben (Shweder & diğ., 2002)

 • Kitap, çevrimiçi

Reed, J. (1922). Ten days that shook the world. Project Gutenberg. Etext 3076. Retrieved January 12, 2004, from ftp://ibiblio.org/pub/ docs/books/gutenberg/etext02/10daz10.txt

Metin içi (Reed, 1922)

 • Çok ciltli çalışma

Pflanze, O. (1963–1990). Bismarck and the development of Germany (Vols. 1–3). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Metin içi (Pflanze, 1963–1990)

 • Çok ciltli bir çalışmada tek cilt

Pflanze, O. (1990). The period of fortification, 1880–1898: Vol. 3. Bismarck and the development of Germany. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Metin içi (Pflanze, 1990)

 • Önceki baskının tekrarı

Smith, A. (1976). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. E. Cannan (Ed.). Chicago: University of Chicago Press. (Orijinal eser 1776 yayınlandı)

Metin içi (Smith, 1776/1976)

 • Çevrilmiş cilt

Weber, M. (1958). The Protestant ethic and the spirit of capitalism. T. Parsons (Çev.). New York: Charles Scribner’s Sons. (Orijinal eser 1904–1905 yayınlandı)

Metin içi (Weber, 1904–1905/1958)

 • Düzenlenmiş kitapta bölüm

Keohane, R. (1983). The demand for international regimes. In S. Krasner (Ed.), International regimes (ss. 56–67). Ithaca, NY: Cornell University Press.

Metin içi (Keohane, 1983)

 • Dergi makalesi, tek yazar

Lipson, C. (1991). Why are some international agreements informal? International organization, 45, 495–538.

Metin içi (Lipson, 1991)

 • Dergi makalesi, birden çok yazar

Koremenos, B., Lipson, C., & Snidal, D. (2001). The rational design of international institutions. International Organization, 55, 761–799.

Metin içi birinci referans (Koremenos, Lipson, & Snidal, 2001) müteakiben (Koremenos & diğ., 2001)

 • Dergi makalesi, çevrimiçi

Conway, P. (2003). Truth and reconciliation: The road not taken in Namibia. Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 5(1). http://www.trinstitute.org/ojpcr/ 5 1conway.htm, Aralık 26, 2003, kaynağından alınmıştır.

Metin içi (Conway, 2003)

 • Dergi makalesi, yabancı dil

Maignan, I., & Swaen, V. (2004). La responsabilite´ sociale d’une organisation: Integration des ´ perspectives marketing et manageriale [Bir örgütün sosyal sorumluluğu: Pazarlama ve yönetim perspektiflerinin entegrasyonu]. Revue Franca¸ ise du Marketing, 200, 51–66.

Metin içi (Maignan & Swaen, 2004)

 • Gazete veya dergi makalesi, yazar yok

The United States and the Americas: One history in two halves. (2003, Aralık 13). Economist, 36.

Metin içi (United States and the Americas, 2003)

 • Gazete veya dergi makalesi, yazarlı

Bruni, F. (2003, Aralık 26). Pope pleads for end to terrorism and war. New York Times [national ed.], p. A21.

Metin içi (Bruni, 2003) veya gerekirse, (Bruni, 2003, Aralık 26)

 • Gazete veya dergi makalesi, çevrimiçi

Vick, K. (2003, Aralık 27). Quake in Iran kills at least 5,000: Temblor devastates ancient city; officials appeal for assistance. Washington Post [çevrimiçi], s. A01. http://www .washingtonpost.com/wp-dyn/articles/ A31539-2003Dec26.html, Ocak 2, 2004, kaynağından alınmıştır.

Metin içi (Vick, 2003) or (Vick, 2003, Aralık 27)

 • İnceleme

Orr, H. A. (2003, Ağustos 14). What’s not in your genes. [Kitap incelemesi Nature via nurture: Genes, experience, and what makes us human]. New York Review of Books, 50, 38–40.

Metin içi (Orr, 2003)

 • Yayımlanmamış makale, poster oturumu veya tez

Tsygankov, A. (2004, Şubat). Russia’s identity and foreign policy choices. Uluslararası Politika, Ekonomi ve Güvenlik Programında sunulan bildiri, Chicago Üniversitesi.

Metin içi (Tsygankov, 2004)

 • Bilimsel inceleme (doktora tezi): Veritabanından alındı

Aguiar, L. (2001). The ‘dirt’ on the contract cleaning industry in Toronto: Cleanliness and work reorganization (Doktora tezi). ProQuest Bilimsel incelemeleri ve tezleri veritabanından alınmıştır. (AAT NQ67931)

 • Ön baskı

Williams, A., Leen, T. K., Roberts, P. D. (2003). Random walks for spike-timing dependent plasticity. Önbaskı. arXiv: q-bio.NC/0312038. http:// xxx.lanl.gov/PS cache/q-bio/pdf/0312/ 0312038.pdf, Aralık 26, 2003, kaynağından alınmıştır.

Metin içi (Williams, Leen, & Roberts, 2003)

 • Öz/özet

Kremer, M., & Zwane, A. P. (2005). Encouraging private sector research for tropical agriculture [Öz]. World Development, 33, 87.

Metin içi (Kremer & Zwane, 2005)

 • Mikrofilm, mikrofiş

U.S. House of Representatives. Records. Southern Claims Commission. (1871–1880). First report (1871). Washington, DC: National Archives Microfilm Publication, P2257, Frames 0145–0165.

Metin içi (U.S. House, 1871–1880)

 • Ansiklopedi, basılı kopya ve çevrimiçi

Balkans: History. (1987). In Encyclopaedia Britannica (15th ed., Vol. 14, ss. 570–588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Metin içi (Balkans: History, 1987)

 • Referans kitabı, basılı kopya ve çevrimiçi

Pendergast, S., & Pendergast, T. (Eds.). (2003). Reference guide to world literature (3. bs., 2 vol.). Detroit: St. James Press/ Thomson-Gale

Metin içi (Pendergast & Pendergast, 2003)

 • Sözlük, basılı kopya, çevrimiçi ve CD-ROM

Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. bs.). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Metin içi Gerrymander (2003)

 • Konuşma, akademik konuşma veya ders anlatımı

Szelenyi, I. (2003, August 17). Presidential address. American Sociological Association. Annual convention. Atlanta, GA.

Woodward, A. (2004, April 14). Ders anlatımı. University of Chicago. Chicago, IL.

Metin içi (Szelenyi, 2003; Woodward, 2004)

 • Röportaj

Arroyo, Gloria Macapagal. (2003). A Time for Prayer. Interview with Michael Schuman. Time. July 28, 2003. Retrieved Jan. 13, 2004, from http://www.time.com/time/nation/article/ 0,8599,471205,00.html

Metin içi (Arroyo, 2003)

(E. O. Wilson, personal interview, February 1, 2004)

Referans listesi, Arroyo gibi yazılı röportajları içerir, ancak diğer araştırmacılar tarafından erişilemediğinden özel konuşma, faks, mektup veya röportaj gibi kişisel iletişimi içermez. Bu nedenle, kişisel iletişim için metin içi alıntılar (E.O Wilson için olduğu gibi) tam tarih dâhil olmak üzere öğeyi tam olarak tanımlamalıdır.

 • Kişisel iletişim

Üçüncü şahıslar tarafından alınamayan veya incelenemeyen kişisel iletişim referans listesine dahil edilmemelidir. Metinde tam olarak açıklanmaları gerekir.

Metin içi (David A. Grossberg, kişisel iletişim, Mayıs 6, 2005)

 • Televizyon programı

Long, T. (Writer), & Moore, S. D. (Director). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3rd Grade [Televizyon dizisi bölümü]. İçinde B. Oakley & J. Weinstein (Yapımcılar), The Simpsons. Bölüm: 1403 F55079. Fox.

Metin içi (Simpsons, 2002) or (Bart vs. Lisa, 2002)

 • Film

Huston, J. (Yönetmen / Yazar). (1941). Malta şahinleri [Sinema filmi]. Perf. Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter Lorre, Sidney Greenstreet, Elisha Cook Jr. Dashiell Hammett'in romanından uyarlanmıştır. Warner Stüdyoları. ABD: Warner Home Video, DVD (2000).

Metin içi (Malta şahinleri, 1941) veya (Maltese falcon, 2000)

 • Fotoğraf

Referans listesi Adams, Ansel. (1927). Monolith, Half Dome'un yüzü, Yosemite Ulusal Parkı [fotoğraf]. Chicago Sanat Enstitüsü.

Metin içi (Adams, 1927)

 • Hükümet belgesi, basılı kopya ve çevrimiçi

A bill to promote the national security by providing for a national defense establishment: Hearings on S. 758 before the Committee on Armed Service, Senate. 80th Cong., 1 (1947).

U.S. Census Bureau. (2006). Statistical abstracts of the U.S. Washington, DC: U.S. Census Bureau.

Metin içi (Bill to Promote National Security, 1947; U.S. Census Bureau, 2006)

 • Yazılım

Dreamweaver MX 2004 [Bilgisayar yazılımı]. (2003). San Francisco: Macromedia.

Metin içi (Dreamweaver MX 2004, 2003)

 • Veritabanı

Bedford, VA, city of. (2004). Property tax database. http://www.ci.bedford.va.us/proptax/lookup. Shtml, Mart 15, 2004, kaynağından alınmıştır.

Metin içi (Bedford, 2004)

 • Web sitesi, tümü

Digital History Web site. (2004). S. Mintz (Ed.). http://www .digitalhistory.uh.edu/index.cfm?, Ocak 10, 2004, kaynağından alınmıştır.

Metin içi (Digital History, 2004)

 • Web sayfası, yazarlı

Lipson, C. (2004). Advice on getting a great recommendation. http://www.charleslipson.com/ courses/Getting-a-good-recommendation.htm, Şubat 1, 2004, kaynağından alınmıştır.

Metin içi (Lipson, 2004)

 • Web sayfası, yazar yok

I Love Lucy: Dizi özeti. (2004). Sitcoms Online. http://www.sitcomsonline.com/ilovelucy.html, Mayıs 4, 2005, kaynağından alınmıştır.

Metin içi (I Love Lucy: Dizi özeti, 2004)

 • Blog, giriş veya yorum

Drezner, D. (2004, Şubat 1). Giriş yazısı. Şubat 2, 2004, http://www .danieldrezner.com/blog/, kaynağından alınmıştır.

Metin içi (Drezner, 2004)

APA: REFERANS LİSTELERİNDE ORTAK KISALTMALAR

 • Basım bs.
 • Gözden geçirilmiş basım Göz. geç. bs.
 • Editör(ler) Ed.
 • Yayına hazırlayan(lar) Yay. haz.
 • Çeviren(ler) Çev.
 • Tarih yok t.y.
 • Sayfa(lar) s.