DEPRESYON BELİRTİLERİ GÖSTEREN YETİŞKİNLERİN SOSYAL VE DUYGUSAL YALNIZLIKLARININ TOPLUMSAL AİDİYET DUYGUSUYLA İLİŞKİSİ

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Yalnızlık, Sosyal Yalnızlık, Duygusal Yalnızlık, Depresyon, Toplumsal Aidiyet

Özet

Bu çalışmanın amacı, depresyon belirtileri gösteren yetişkinlerin sosyal ve duygusal yalnızlıklarını toplumsal aidiyet duygusuyla ilişkilendirerek incelemektir. Araştırmanın örneklemini, uygun örnekleme yöntemiyle seçilen, 18-55 yaş arası gönüllü 235 yetişkin kadın ve 181 yetişkin erkek olmak üzere toplamda 416 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama sürecinde Kişisel Bilgi Formu, Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve Genel Aidiyet Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında, erkeklerin sosyal yalnızlık ve dışlanma düzeyinin kadınlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Aidiyet alt boyutu olan dışlanma düzeyinin pozitif yönlü, kabul edilme düzeyinin ise negatif yönlü olarak depresyon düzeyini yordadığı saptanmıştır. Dışlanma düzeyi ile sosyal ve duygusal yalnızlığın depresyonu pozitif yönlü yordadığı saptanmıştır. Aidiyet alt boyutu olan dışlanmanın pozitif yönde, kabul edilmenin negatif yönde sosyal yalnızlık ve duygusal yalnızlık (aile) puanlarını yordadığı saptanmıştır. Aidiyet alt boyutu olan kabul edilme düzeyi ise negatif yönde duygusal yalnızlık (romantik ilişkiler) puanlarını yordamaktadır.

Yayınlanmış

2023-11-01