TELE SATIŞ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK SEVİYELERİNDEKİ FARKLILIKLAR: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar

  • Faruk ÇAKMAK Gebze Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Bağlılık, Demografik Özellikler, Hizmet Sektörü

Özet

Bu çalışma, tele satış operasyonu yapan bir işletmede örgütsel bağlılığın demografik özellikler bazında ne şekilde etkilendiğini konu almaktadır. Araştırmanın uygulama örneklemi İstanbul, İzmir, Konya, Ankara ve Samsun illerinde tele satış alanında faaliyet gösteren firma çalışanlarını içermektedir. Araştırmada 721 çalışana çevrimiçi anket açılmış olup 688 kişiden dönüş alınmıştır. Çalışmanın analiz safhasında SPSS 22 programından faydalanılarak, hipotez önermelerine ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre; örgütsel bağlılıkla cinsiyet ve medeni durum değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmazken yaş, eğitim düzeyi ve kıdem değişkenleri arasında farklılıklar bulunmuştur. Araştırma bulguları üzerinden sektör profesyonellerine ve gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlanmış

2023-04-30