ALZHEİMER HASTALARINA BAKIM VERENLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI, ÖZ YETERLİLİK VE PSİKOLOJİK YARDIM ARAMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Zeynep GÜMÜŞ DEMİR Üsküdar Üniversitesi
  • Bahar AKOĞLU Nişantaşı Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Alzheimer, stresle başa çıkma, öz yeterlilik, psikolojik yardım arama

Özet

Alzheimer hastalığı, çeşitli bilişsel ve davranışsal yeteneklerin ilerleyici bir şekilde bozulması ile karakterizedir. Bu durum, sürekli olarak ilgilenilmesi gereken Alzheimer hastalarına bakım verenlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu çalışmanın amacı, Alzheimer hastalarına bakım verenlerin psikolojik yardım arama tutumları, öz yeterlilik ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmış olup, örneklemi Alzheimer hastasına bakım veren 120 birey oluşturmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 25.0 ile yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerde; Alzheimer hastalarına bakım verenlerde stresle başa çıkma tarzlarının psikolojik yardım almaya ilişkin tutumları arasında anlamlı düzeyde işiki bulgulanmıştır. Psikolojik yardım almaya ilişkin tutumdaki değişimi en iyi açıklayan değişkenin sosyal desteğe başvurma yaklaşımı olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda, bakım verenlerin stresle başa çıkma tarzları ile öz yeterlilik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu; kendine güvenli yaklaşımın ise öz yeterlilik için anlamlı bir yordayıcı olduğu tespit edilmiştir. Alzheimer hastaları ve bakım verenleriyle ilgili yapılan araştırmaların, yaşanılan sorunların en aza indirilmesine yönelik önlemlerin alınması ve yaşam kalitelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yayınlanmış

2023-04-25