Planlama Perspektifinde Uluslararası Sözleşmelerde Kültür Turizmi ve Koruma İlişkisi

Yazarlar

  • Funda Çatalbaş DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
  • Sibel Ecemiş Kılıç

Anahtar Kelimeler:

Cultural Heritage, Cultural Tourism, Conservation, City Planning, Integrated Planning, International Conventions.- Cultural Heritage- Cultural Tourism- Conservation- City Planning- Integrated Plannig- International Conventions

Özet

Kültürel miras ile kültür turizmi arasındaki dinamik ilişkinin sağlıklı kurgulanabilmesi ve kültürel mirasın sürekliliği açısından planlamada bütünleşik bir yönetim modeline ihtiyaç vardır. UNESCO, ICOMOS, Avrupa Konseyi, ICCROM gibi uluslararası oluşumlar kuruluşlarından itibaren, düzenledikleri uluslararası toplantılar ve bunların sonucunda üretilen uluslararası sözleşmeler, tüzükler, yönergeler ya da tavsiye kararları aracılığıyla, korumanın ve kültür turizminin uluslararası gündemini belirlemiş; bu alanlarla ilgili ilkeler, standartlar, tavsiyeler ve yaklaşımlar ortaya koyarak dünya mirası üzerinde etkin ve yönlendirici olmuştur. Çalışmada, bu kararlar içerik analizi yöntemi ile incelenerek, kültür ve turizmi aynı potada eritebilecek ve kentsel aktörleri aynı masada buluşturabilecek yol gösterici nitelikte kavramsal bir çerçeve ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu kavramsal çerçeve konunun üst ölçekli planlarda ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bileşenlerin tanımlanmasını kolaylaştıracaktır. Böylece kültürel mirasın korunması ve kültür turizminin sürdürülebilir gelişimine ilişkin konunun tüm boyutları ile ele alınması ve stratejik ve mekânsal plan kararları arasındaki uyum ve bütünleşmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

Yayınlanmış

2022-03-31